Waanrode

Wie en wat?

CULTURELE DORPSRAAD WAANRODE

 

DOELSTELLINGEN

 

De Culturele Dorpsraad vzw werd in 1975 opgericht als Gemeentelijke Sport- en Cultuurraad van Waanrode. Na de gemeentefusie op 1/1/1977 bleef de Raad verder bestaan als Culturele Dorpsraad Waanrode vzw. Hij is het overkoepelend orgaan van de verenigingen van ons dorp en heeft, volgens de statuten, de volgende doelstellingen:

  • overleg en samenwerking tot stand brengen onder de verenigingen en de instellingen van het dorp Waanrode;
  • dorpsactiviteiten in de ruimste betekenis bevorderen, met inbegrip van de cultuurspreiding, de voortdurende vorming en de vrijetijdsbesteding;
  • dorpsgebonden materies behartigen met inbegrip van sociale aangelegenheden, dorpsvernieuwing, beleid ten aanzien van hogergeplaatste besturen, leefmilieu, natuurbescherming en het opbouwwerk;
  • de gemeentelijke overheid adviseren inzake culturele en dorpsgebonden aangelegenheden en inzake planning en bouw van culturele infrastructuur.

 

De geschiedenis van de Culturele Dorpsraad vzw

Het ontstaan…

Waanrode, een landelijk dorp tussen Diest en Tienen in het heuvellandschap van het Hageland, telt ongeveer 1780 inwoners en heeft een oppervlakte van 872 ha.

In 1974 besliste Rika De Backer, de toenmalige minister van Nederlandse Cultuur, dat dit dorp een sportschuur van 12 miljoen frank zou kunnen bouwen met daarbij een staatstoelage van 50%, op voorwaarde dat in Waanrode een ‘gemeentelijke sport- en cultuurraad’ zou worden opgericht.

Het schepencollege van Waanrode ging aan de slag met de voorbereiding van de oprichting van deze raad en kon daarbij rekenen op de medewerking van het Bloso, Frans Michiels, de cultuurschepen van Diest, en Sus Berghmans, cultuurfunctionaris bij Opbouwwerk Interleuven. Ook enkele geestdriftige inwoners uit de gemeente werden betrokken bij het initiatief.

Begin 1975 werden ontwerpstatuten gestuurd aan de 24 verenigingen van de gemeente, met daarbij het verzoek twee afgevaardigden aan te duiden voor de Algemene Vergadering van de ,,Sport- en Cultuurraad”.

Op 28 januari 1975 was het dan zover. 20 organisaties antwoordden positief en waren aanwezig op de stichtingsvergadering, die plaatsvond rond de hoge kachel van de eerstegraadklas in de gemeentelijke jongensschool. Na de nodige inleidingen werden de statuten goedgekeurd en werd het eerste bestuur gekozen. Dit bestond uit acht leden,waarvan vier speciaal de cultuur en vier anderen speciaal de sport zouden behartigen.

Voor de cultuur werden verkozen; Pastoor Geeurickx, Theresa Morren, Jan Vander Velpen en Richard Vanhemelen; voor de sport: André Eyletten, Gerard Irdel, Paul Meeus en Georges Vanparijs.

De dag nadien werd door de minister de vaste belofte gedaan tot subsidiëring van een sportschuur op het perceel grond dat gelegen was tussen de Parelstraat en de Steenbergstraat en eigendom was van de Intercommunale Interleuven. Deze belofte werd op 13 februari 1975 definitief vastgelegd door de bevoegde instanties. De bouwplannen konden getekend worden. Enkele maanden later werd ook de bouwvergunning afgeleverd en kon de bouw beginnen… .

Op 22 februari 1975 vond in het gemeentehuis de eerste vergadering van de beheerraad plaats. Daar werd het dagelijks bestuur gekozen. Paul Meeus werd de eerste voorzitter en André Eyletten ondervoorzitter. Georges Vanparijs werd aangeduid als secretaris en Gerard Irdel werd penningmeester. Of met andere woorden: de vier ‘sportafgevaardigden’ kregen de verschillende functies.

Tijdens deze vergadering verklaarde de nieuwe beheerraad zich akkoord om steun te verlenen aan alle initiatieven, die erop zouden gericht zijn hobbyclubs in het leven te roepen, alsook aan andere activiteiten op het gebied van sport, cultuur en vrijetijdsbesteding. Ook werd er afgesproken een eigen tijdschrift ‘De Torendraaier’ om de drie maanden uit te geven.

De Gemeentelijke Sport- en Cultuurraad was geboren… Wat de toekomst zou brengen was toen zeker nog niet duidelijk. 30 jaar later weten we meer!

Maar… begin 1976 kondigde de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken een (bouw)stop af voor alle grotere en duurdere projecten, die de gemeenten in dat jaar nog wensten uit te voeren. Immers op 1 januari 1977 zouden de gemeenten gefusioneerd worden en dergelijke grootse projecten zouden, volgens de minister, de nieuwe gemeenten te fel en te zwaar financieel belasten.

… en de groei…

Op 1 januari 1977 werden de fusies een realiteit. Waanrode werd een deelgemeente van Kortenaken. Voor de beheerraad werd de vraag wat de invulling in de toekomst zou worden van de ‘gemeentelijke sport- en cultuurraad van Waanrode’. Moest de raad kiezen voor een openstelling voor alle verenigingen van de fusiegemeente of opteren voor een eigen koers in het belang van het dorp en zijn verenigingen? Na rijp beraad werd gekozen voor de laatste optie en er volgde een statutaire naamswijziging in ‘Sport- en Culturele Wijkraad’.

Het project van de sportschuur werd door het nieuwe gemeentebestuur afgevoerd, omdat andere prioriteiten, zoals wegenwerken, in de fusiegemeente voorrang dienden te krijgen.

Het project ‘sportschuur’ zal nadien nog enkel opdagen in het jaar voor en het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen, om daarna opnieuw in de vergetelheid te geraken.

1978 werd door de regering uitgeroepen tot het ‘Jaar van het Dorp’. Waanrode mocht daarbij niet achterwege blijven. De Sport- en Culturele Wijkraad besloot een eigen programma uit te werken met daarin o.m. een oproep tot de bevolking om in dit jaar de huizen en de tuinen eens extra te bebloemen, zodat 1978 ook het ‘jaar van de Waanroodse bloem’ zou worden. Niemand kon toen vermoeden dat onbewust de basis werd gelegd voor de latere groei en bloei van de Culturele Dorpsraad en van Bloemendorp Waanrode.

‘Culturele Dorpsraad Waanrode’ werd de nieuwe – wat moderner ogende – naam van de Raad in 1980.

Deze naam zal voortaan niet meer veranderen omdat hij ook de juiste weergave inhoudt van de doelstellingen en de werking van het overkoepelende orgaan van het verenigingsleven, die de raad is in het dorp Waanrode.

Deze Culturele Dorpsraad lanceerde in 1981 een eerste gestructureerde bebloemingsactie, niet vermoedend dat Waanrode daarmee in enkele jaren tijd nationale en internationale naam en faam zou verwerven.

Omdat de werking door deze actie ook steeds ruimer werd, besloot de raad in 1984 het juridische statuut als vereniging zonder winstoogmerk (vzw) aan te nemen. De statuten werden hiervoor opnieuw aangepast en ook de doelstellingen werden duidelijker geformuleerd: nl. 'overleg en samenwerking tot stand brengen onder de verenigingen en de bevordering van de dorpsgebonden materies met inbegrip van sociale aangelegenheden, dorpsvernieuwing, beleid ten aanzien van hogergeplaatste besturen, leefmilieu, natuurbe­scherming en het opbouwwerk. Tevens geeft de raad adviezen inzake culturele en dorpsgebonden aangelegenheden en inzake planning en bouw van culturele infrastructuur.' De statuten van de vzw werden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 18 april 1984.

Op 23 maart 2004 dienden de statuten en alle andere reglementen, die doorheen de jaren tot stand waren gekomen, aangepast aan de nieuwe vzw-wetgeving van 2 mei 2002. Zo spraken we vanaf dan niet meer van de ‘beheerraad’ maar wel van de ‘raad van bestuur’. Nog andere wettelijke bepalingen en verplichtingen werden in de nieuwe statuten, die in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd op 3 mei 2004, opgenomen.

Tijdens de Algemene Vergadering van 4 maart 2020 werden de statuten en alle andere reglementen opnieuw gewijzigd en nu aangepast aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals dit werd goedgekeurd door de Kamer op 28 februari 2019. Zo spreken we vanaf dan niet meer over de ‘raad van bestuur’ maar van ‘het bestuursorgaan. Nog tal van andere wettelijke bepalingen werden in de nieuwe statuten en reglementen opgenomen. Deze kan men hieronder raadplegen.

à Statuten (pdf)

à Intern reglement (pdf)

à Reglement van Coöptatie (pdf)

à Intern Reglement betreffende de verkiezing en opvolging van de leden van het bestuursorgaan (pdf)

à Reglement voor het verlenen van toelagen aan aangesloten verenigingen ter gelegenheid van jubileumvieringen (pdf)